Terms and Conditions from Yource

26 juni 2018

Algemene Voorwaarden Yource (onderdeel van Yource B.V).

Definities

 

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

Yource:
Yource is onderdeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Yource B.V., tevens handelend onder de naam Vlucht-Vertraagd.be, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 52683702, statutair gevestigd in Amsterdam;

Algemene Voorwaarden:
de onderhavige Algemene Voorwaarden Yource;

Claim:
vordering van de Cliënt, zijnde de luchtreiziger, op de Luchtvaartmaatschappij als gevolg van instapweigering, annulering of vertraging van een vlucht;

Luchtvaartmaatschappij:
de luchtvaartmaatschappij die de vertraagde of geannuleerde vlucht heeft uitgevoerd of voornemens was de vlucht uit te voeren;

Cliënt:
de opdrachtgever van Yource, tevens zijnde de luchtreiziger die een Claim heeft op de Luchtvaartmaatschappij;

Overeenkomst:

de Overeenkomst tussen Cliënt en Yource op grond waarvan de Cliënt aan Yource een last en/of volmacht verleent om: 1. Compensatie en/of terugbetalingen en/of een (schade)vergoeding en/of belastingen en/of annuleringskosten en/of extra kosten - de Claim - te innen en 2. Yource alle benodigde rechtshandelingen daartoe te doen laten verrichten om de Claim zo mogelijk te doen slagen, en welke tot stand komt bij afgeven van een volmacht of opdracht daartoe, zoals door het indienen van de Claim middels het claim- of webformulier op een van de websites van Yource en 3. expliciet en vrijwillig toestemming geeft aan Yource om een advocaat in naam van de Cliënt te contracteren, en voor zover er geen aanvullende volmacht voor de contractadvocaat verplicht is in het land waar Yource juridische stappen zal ondernemen.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de cliënt om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

Buitengerechtelijk en Minnelijk Traject:
het Buitengerechtelijk Traject vangt aan op het moment dat de claim door de Cliënt is ingediend bij Yource. In dit traject zal Yource naar eigen inzicht brieven opstellen en versturen, alsmede het op andere wijze incasseren van de Claim, waaronder het voeren van (schikkings)onderhandelingen met de Luchtvaartmaatschappij en het treffen van een minnelijke regeling met de Luchtvaartmaatschappij;

Nadat de claim niet geincasseerd is in het Buitengerechtelijk Traject zal Yource beoordelen of zij een minnelijk traject wenst te starten. Onder het Minnelijke traject valt onder andere het naar eigen inzicht opstellen en versturen van sommatiebrieven en aanmaningen. 

Gerechtelijk Traject:
de gerechtelijke incasso van de Claim door en/of namens Yource, in eigen naam, dan wel uit naam van de Cliënt waaronder (maar niet uitsluitend) het opstellen van een dagvaarding en/of voeren van een gerechtelijke procedure tegen de Luchtvaartmaatschappij, het voeren van (schikkings)onderhandelingen met de Luchtvaartmaatschappij en het treffen van een minnelijke regeling met de Luchtvaartmaatschappij.

 

Identiteit van de ondernemer

 

Yource B.V.
handelend onder de naam/namen: Vlucht-Vertraagd.be

Postadres:
Postbus 3650
1001 AL Amsterdam

Email: info@benl.yource.com

KvK-nummer: 52683702

 

Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tot stand komen tussen Yource en de Cliënt. De overeenkomst tussen Yource en de Cliënt komt tot stand op het moment dat de Claim door de Cliënt is ingediend bij Yource.
 2. Yource biedt verschillende diensten aan ter ondersteuning van het verkrijgen van een wettelijke schadevergoeding bij vertraging, annulering, overboeking of instapweigering op basis van EG Verordening 261/2004.
 3. Indien Yource besluit de Claim in behandeling te nemen, zal zij zich in redelijkheid inspannen om bij de Luchtvaartmaatschappij de Claim te innen.
 4. Yource zal vertrouwelijk omgaan met de (persoons)gegevens van de Cliënt. De Cliënt verleent Yource hierbij ex artikel 8 Wet bescherming persoonsgegevens ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking van de door de Cliënt opgegeven persoonsgegevens en het gebruik daarvan in het kader van haar normale bedrijfsvoering van Yource.
 5. De Cliënt geeft Yource toestemming tot het verstrekken van persoonsgegevens aan juridische samenwerkingspartners wanneer nodig. De Algemene Voorwaarden gelden ook voor juridische samenwerkingspartners van Yource en diens acties.
 6. De Cliënt wordt zoveel mogelijk ingelicht over de mogelijkheden om de Claim te innen, met behulp van meldingen in de Claimcalculator en inlichtingen van de medewerkers van Yource. Aan de adviezen van Yource kunnen geen rechten worden ontleend. Yource geeft geen garanties over het al dan niet slagen van het innen van de Claim.
 7. Yource kan behalve per e-mail de Cliënt ook zowel via notificaties op de 'Tijdlijn' en berichten bij 'Support' op de hoogte houden van het verloop van de inning van de Claim. Yource zal voor elke update of nieuw bericht ter zake de Claim een notificatie per e-mail sturen aan de Cliënt. Yource is niet aansprakelijk voor enig gevolg van het nalaten van de Cliënt van het (regelmatig) lezen van berichten die door Yource in het Account van de Cliënt zijn geplaatst en waarvoor een notificatie per e-mail verstuurd is.

 8. Yource is te allen tijde gerechtigd om zonder opgaaf van reden de Claim niet in behandeling te nemen en/of het innen van de Claim, op ieder moment dat zij dit geraden acht, te staken, ongeacht of dit in het Buitengerechtelijk Traject of het Gerechtelijk Traject is. Yource is vanaf dat moment niet meer gehouden tot het verrichten van enige inspanning ten aanzien van de Claim. Cliënt is te allen tijde gerechtigd - doch tegen kosten - om met opgaaf van redenen zijn claim in te trekken.

 9. Deze Overeenkomst is van kracht totdat de Claim door Yource expliciet schriftelijk wordt afgesloten, de Claim wordt geïnd, of de Overeenkomst door de Cliënt tussentijds wordt beëindigd. Indien de Cliënt de Overeenkomst tussentijds beëindigt zullen de voorwaarden onder artikel 24 van toepassing zijn.

 

Herroepingsrecht van Cliënt

 1. De Cliënt kan de overeenkomst met Yource gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Yource mag Cliënt vragen naar de reden van herroeping, maar mag Cliënt niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

 2. De in artikel 10 genoemde bedenktijd gaat in op de dag van het sluiten van de overeenkomst.

 3. Als Cliënt gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn op ondubbelzinnige wijze aan Yource. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Cliënt.

 4. Yource geeft de Cliënt tijdens het aangaan van de overeenkomst de mogelijkheid om afstand te doen van zijn herroepingsrecht. Indien Cliënt hiermee instemt gaat Yource direct aan de slag met het uitvoeren van de overeenkomst en zal de Cliënt zich niet meer kunnen beroepen op zijn herroepingsrecht.

Verplichtingen van de Cliënt

 1. De Cliënt verklaart dat de door hem aangeleverde informatie juist, volledig en naar waarheid is.
 2. De Cliënt verklaart door het akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden via de website van Yource dat hij Yource op de hoogte heeft gesteld van alle correspondentie die met de Luchtvaartmaatschappij is gevoerd, alsmede van aanbiedingen en kortingen die vóór het aangaan van de Overeenkomst door de Luchtvaartmaatschappij gedaan of aangeboden zijn met betrekking tot de Claim.
 3. De Cliënt zal te allen tijde gehoor geven aan instructies van Yource en deze uitvoeren. Yource is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor tijdverlies en/of het verlopen van termijnen als gevolg van het nalaten hiervan.
 4. De Cliënt zal zich na het aangaan van de Overeenkomst en tijdens het gehele Buitengerechtelijk Traject en eventueel Gerechtelijk Traject, ervan weerhouden rechtstreeks te communiceren met de Luchtvaartmaatschappij, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen met Yource. Yource is niet aansprakelijk voor mogelijke schade die het gevolg is van eigen acties van de Cliënt jegens de Luchtvaartmaatschappij.
 5. De Cliënt zal Yource te allen tijde en onverwijld verwittigen over enig nieuws en ontwikkelingen omtrent de Claim. Yource is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van het nalaten van de Cliënt hiervan.
 6. Indien de contactgegevens van de Cliënt wijzigen na het aangaan van de Overeenkomst, zal de Cliënt dit onmiddellijk doorgeven aan Yource. Voor tijdverlies en het verlopen van termijnen, alsmede mogelijke andere gevolgen van het verstrekken van onjuiste contactgegevens of het niet doorgeven van wijzigingen door de Cliënt, is Yource niet aansprakelijk.
 7. Het is de Cliënt tijdens het gehele traject niet toegestaan de Claim aan derden over te dragen, tenzij schriftelijk overeengekomen met Yource.
 8. Het is de Cliënt niet toegestaan de Overeenkomst tussentijds te beëindigen, tenzij expliciet en schriftelijk overeengekomen met Yource.
 9. Indien de Cliënt in strijd handelt met artikel 20 van de Algemene Voorwaarden, of een aanbod van de Luchtvaartmaatschappij accepteert zonder schriftelijke toestemming van Yource, is de Cliënt een bedrag ter grootte van 25% van de Claim verschuldigd aan Yource. Dit bedrag dient binnen 14 werkdagen na de datum van beëindiging en/of overdracht van de Claim te worden overgemaakt op de rekening van Yource.

 10. Indien (een gedeelte van) de Claim wordt geïncasseerd, zal de Cliënt in alle gevallen aan Yource een bedrag van 25% van het totaal geïnde compensatiebedrag verschuldigd zijn.
 11. Het is de Cliënt toegestaan de Overeenkomst tussentijds schriftelijk te beëindigen:
  - Indien de Cliënt de Overeenkomst beëindigt voordat hij een getekende volmacht aan Yource heeft doen toekomen, behoudt Yource zich het recht voor om een percentage van 12,5% van de door klant ingediende claim aan Cliënt te factureren met een maximum van EUR 300,00 als vergoeding van de reeds gemaakte kosten.
  - Indien de Cliënt de Overeenkomst beëindigt nadat hij minimaal van één passagier (indien het een claim met meerdere passagiers betreft) een getekende volmacht aan Yource heeft doen toekomen, behoudt Yource zich het recht voor om een percentage van 25% van de door Cliënt ingediende claim aan Cliënt te factureren.

 12. De factuur dient binnen 14 werkdagen na de datum van beëindiging en/of overdracht van de Claim te worden overgemaakt op de rekening van Yource.

 13. Iedere aansprakelijkheid van Yource, behoudens in geval van opzet of grove schuld, is uitgesloten. Onder deze uitsluiting van aansprakelijkheid valt alle (in)directe schade, immateriële schade, winstdaling en bedrijfsschade, hoegenaamd en uit welken hoofde dan ook.

Buitengerechtelijk Traject

 1. De Cliënt verleent last en/of volmacht aan Yource om de Claim te incasseren in het Buitengerechtelijk Traject, en in verband daarmee alles te doen wat Yource ter incasso van de Claim nuttig acht. Voor de formaliteit en ter bewijs voor de Luchtvaartmaatschappijen zal de last e/of volmacht tevens aan Yource bij separaat formulier worden verleend. De last en/of volmacht is echter reeds formeel aan Yource verleend bij het aangaan van de Overeenkomst.

Minnelijk Traject

 1. Het is ter beoordeling van Yource of een Minnelijk Traject zal worden gestart om de Claim te innen. De beslissing over het starten van een Minnelijk Traject zal door Yource worden genomen, op basis van de aan Yource ter beschikking gestelde stukken, alsmede de aan haar ter beschikking gestelde informatie over de oorzaak van de vertraging, annulering of overboeking. Yource is gerechtigd om af te zien van het starten van een Minnelijk Traject indien zij zulks niet opportuun acht, om welke reden dan ook. 

Gerechtelijk Traject

 1. Het is ter beoordeling van Yource of een Gerechtelijk Traject zal worden gestart om de Claim te innen. De beslissing over het starten van het Gerechtelijk Traject zal door Yource worden genomen, op basis van de aan Yource ter beschikking gestelde stukken, alsmede de aan haar ter beschikking gestelde informatie over de oorzaak van de vertraging, annulering of overboeking. Yource is gerechtigd om af te zien van het starten van een Gerechtelijk Traject indien zij zulks niet opportuun acht, om welke reden dan ook. Voor het starten van het Gerechtelijk Traject door Yource (al dan niet als procespartij) zal door de Cliënt aan Yource te dien aanzien een separate last worden verleend bij het aangaan van de overeenkomst waarmee Cliënt goedkeuring geeft voor het starten van de gerechtelijke procedure.

 2. Indien Yource besluit om het Gerechtelijk Traject op te starten, verleent de Cliënt last aan Yource om (uit eigen naam en voor rekening en risico van Yource), naar eigen inzicht over te gaan tot de gerechtelijke incasso van de Claim door middel van onder meer, maar niet uitsluitend het voeren van een gerechtelijke procedure, het treffen van een minnelijke regeling, dan wel het overgaan tot eventuele executoriale maatregelen.
 3. Indien Yource, dan wel een dochteronderneming van Yource niet gerechtigd is zelf juridische procedures op te starten in het land waar de betreffende luchtvaartmaatschappij gevestigd is dan wel een nevenvestiging heeft zal deze eventuele juridische procedure indien mogelijk worden uitgevoerd door een juridische samenwerkingspartner in dat betreffende land (eventueel via substitutie van de volmacht van Cliënt aan Yource).

 4. De Cliënt mag te allen tijde met opgaaf van redelijke gronden de opdracht voor het starten van een Gerechtelijk Traject intrekken. In dat geval zullen eventueel gemaakte juridische kosten worden verhaald op de Cliënt, ook als deze opdracht is verstrekt aan een juridische samenwerkingspartner van Yource.
 5. Voor het starten van een rechtszaak tegen de Luchtvaartmaatschappij geldt in beginsel een vervaltermijn van 2 jaar van claims tegen Nederlandse luchtvaartmaatschappijen, een vervaltermijn van 3 jaar voor claims tegen Duitse luchtvaartmaatschappijen, een vervaltermijn van 6 jaar voor claims tegen Engelse luchtvaartmaatschappijen en een vervaltermijn van 1 jaar voor claims tegen Belgische luchtvaartmaatschappijen, te rekenen vanaf het moment dat de vlucht zou hebben moeten plaatsvinden. De Cliënt geeft door het akkoord gaan met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden aan kennis te hebben genomen van deze fatale termijn. Yource is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg kan zijn van mogelijk verval van de Claim indien Cliënt niet alle benodigde documenten aan Yource heeft vertrekt die nodig zijn voor het behandelen van zijn claim (dit betreft: een geldige volmacht, een kopie van een geldig identiteitsbewijs en minimaal één volledig boekingsdocument van alle passagiers). 

 6. Het Gerechtelijk Traject wordt door Yource naar eigen inzicht gevoerd op basis van 'no cure no pay'.

Tarieven en betaling

No cure no pay account

 1. Voor het gebruik van de service van Yource worden in geval van een No cure no pay account, vooraf geen kosten in rekening gebracht.
 2. Betalingen door de Luchtvaartmaatschappij die rechtstreeks aan de Cliënt worden gedaan moeten onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst door de Cliënt, worden gemeld aan Yource. Bij gebreke hiervan komen eventuele kosten die gemoeid zijn met het incasseren van de aan Yource toekomende gelden bij de Cliënt, ten laste van de Cliënt.
 3. Indien na het aanvangen van het Buitengerechtelijk Traject, maar vóór het starten van het Gerechtelijke Traject enige compensatie anders dan in geld, waaronder maar niet uitsluitend vouchers of Air Miles worden aangeboden door de Luchtvaartmaatschappij ter voldoening van (een gedeelte van) de Claim, dan is de Cliënt gerechtigd deze na schriftelijke toestemming van Yource te accepteren. Indien het bedrag van de aangeboden vouchers minder is dan de Claim, zal de Cliënt gehouden zijn aan Yource 25% van de waarde van de ontvangen vouchers te voldoen. Indien de waarde van de door de Luchtvaartmaatschappij aangeboden vouchers meer bedraagt dan de Claim, zal Yource niet meer dan 25% van het totaal geïncasseerde bedrag op de Claim in rekening brengen bij de Cliënt.
 4. Indien de Cliënt tijdens het Buitengerechtelijk Traject vouchers of Air Miles zal accepteren in plaats van geldelijke compensatie, zal de Cliënt aan Yource een bedrag van 25% van de Claim verschuldigd zijn. Indien door de Luchtvaartmaatschappij een voucher of Air Miles wordt aangeboden van een lagere waarde dan de Claim, is het de Cliënt niet toegestaan dit te accepteren tenzij nadrukkelijk overeengekomen met Yource B.V.
 5. Er worden geen kosten in rekening gebracht als geen vorm van compensatie wordt verkregen van de Luchtvaartmaatschappij tenzij er sprake is van het bepaalde in de artikelen 21, 22 en 23 van de Algemene Voorwaarden.

 6. Bij het succesvol innen van (een gedeelte van) de Claim, zal aan Yource een bedrag ter grootte van 25% van het geïnde compensatiebedrag toekomen. In het geval dat dit bedrag direct naar de rekening van de Cliënt wordt gestort door de Luchtvaartmaatschappij zal Yource 25% van het geïnde compensatiebedrag in rekening brengen.
 7. Alle gelden ten aanzien van de Claim die worden geïncasseerd bij de Luchtvaartmaatschappij na het aangaan van de Overeenkomst, zullen worden gezien als geïncasseerd door inspanningen van Yource, ongeacht of de gelden (mede) zijn geïncasseerd door inspanningen van de Cliënt. Yource is ten aanzien van de van de Luchtvaartmaatschappij ontvangen gelden in alle gevallen gerechtigd tot 25% van de geïncasseerde bedragen.
 8. Alle toewijsbare kosten en vorderingen, inclusief wettelijke rente, die niet onder de compensatie vallen zullen ten deel vallen aan Yource, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 9. Indien de Cliënt na het aanvangen van het Gerechtelijk Traject vouchers of Air Miles zal accepteren in plaats van geldelijke compensatie, zal de Cliënt aan Yource een bedrag van 25% van de Claim verschuldigd zijn. Indien door de Luchtvaartmaatschappij een voucher of Air Miles wordt aangeboden van een lagere waarde dan de Claim, is het de Cliënt niet toegestaan dit te accepteren tenzij nadrukkelijk overeengekomen met Yource.

Betaling

 1. De door Yource ontvangen bedragen die bestemd zijn voor de Cliënt, zullen uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de gelden en van de bankgegevens van de Cliënt door Yource aan de Cliënt worden uitgekeerd, mits de gelden met behulp van een referentienummer aan de Claim kan worden gekoppeld. Betalingen aan de Cliënt worden gedaan op het bij Yource bekende (bank)rekeningnummer van de Cliënt. Yource is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het verschaffen van foutieve bankgegevens door de Cliënt. Indien een buitenlandse bank transactiekosten rekent voor het overschrijven van de compensatie naar de klant, komen deze transactiekosten voor rekening van de klant. Yource zal dit bedrag inhouden op de compensatie.
 2. Indien de Cliënt verzuimt zijn bankgegevens aan Yource te verschaffen, zullen de voor de Cliënt bestemde gelden na incassering maximaal één jaar op de rekening van Yource worden bewaard. Dit jaar vangt aan nadat de Cliënt is geïnformeerd over de ontvangst van het voor de Cliënt bestemde bedrag op het bij Yource bekende e-mailadres. Yource zal ten minste 3 pogingen doen contact op te nemen met de Cliënt via het bij Yource bekende e-mailadres. Na verloop van dit jaar komt het gehele geïncasseerde bedrag toe aan Yource.
 3. Als de Cliënt met enige betaling die hij aan Yource verschuldigd is in gebreke blijft, zal Yource B.V. alle kosten, welke gepaard gaan met het verkrijgen van deze betaling in rekening brengen bij de Cliënt.

Overmacht

 1. Yource is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting jegens de Cliënt indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht of een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld, noch welke krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Yource geen invloed kan dan wel kon uitoefenen, doch waardoor Yource niet in staat is haar verplichtingen jegens de Cliënt na te komen. Yource heeft eveneens het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid de (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert nadat Yource enige verbintenis uit hoofde van de Overeenkomst met de Cliënt had moeten nakomen.